Data privacy

Vyhlásenie o ochrane údajov

Teší nás váš záujem o našu spoločnosť. Ochrane údajov prikladá vedenie spoločnosti Gühring Slovakia osobitne veľký význam. Internetové stránky spoločnosti Gühring Slovakia je možné využívať bez uvedenie akýchkoľvek osobných údajov. Ak by ale dotknutá osoba chcela využiť prostredníctvom internetovej stránke niektoré služby našej spoločnosti, mohlo by byť spracovanie osobných údajov potrebné. Ak je potrebné spracovanie osobných údajov a ak pre také spracovanie neexistuje žiadny zákonný dôvod, v zásade si vždy vyžiadame súhlas dotknutej osoby.

Spracovanie osobných údajov, napríklad mena, adresy, emailovej adresy alebo telefónne čísla dotknutej osoby, sa vždy vykonáva v súlade so Všeobecným nariadením o ochrane údajov a v zhode so špecifickými národnými predpismi, platnými pre Gühring Slovakia. Týmto vyhlásením i ochrane údajov chce naša spoločnosť informovať verejnosť o spôsobe, rozsahu a účele nami zhromažďovaných, využívaných a spracovávaných osobných údajov. Ďalej budú dotknuté osoby prostredníctvom tohto vyhlásenia o ochrane údajov oboznámené s právami, ktoré im patria.

Gühring Slovakia ako prevádzkovateľ zodpovedný za spracovanie realizovala početné technické a organizačné opatrenia, aby zabezpečila čo najlepšiu ochranu osobných údajov spracovávaných cez túto internetovú stránku. Napriek tomu môžu mať prenosy údajov na internetových stránkach bezpečnostné medzery, vzhľadom k čomu nie je možné garantovať absolútnu ochranu. Preto má každá dotknutá osoba možnosť poskytnúť nám osobné údaje aj alternatívnymi cestami, napríklad telefonicky.

 1. Definovanie pojmov

Vyhlásenie o ochrane údajov spoločnosti Gühring Slovakia sa opiera o pojmy, ktoré používa zákonodarca európskych nariadení a smerníc vo všeobecnom nariadení o ochrane údajov (GDPR). Naše vyhlásenie o ochrane údajov má byť jednoducho čitateľné a zrozumiteľné pre verejnosť ako aj pre našich zákazníkov a obchodných partnerov. Aby tomu tak bolo, radi by sme úvodom vysvetlili používané pojmy:

V toto vyhlásení o ochrane údajov používame okrem iného tieto pojmy:

 • a) osobné údaje

Osobné údaje sú všetky informácie, ktoré sa vzťahujú na identifikovanú alebo identifikovateľnú fyzickú osobu (v ďalšom ako „dotknuté osoby“). Identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.

 • b) dotknutá osoba

Dotknutá osoba je tá identifikovaná alebo identifikovateľná osoba, ktorej osobné údaje spracováva prevádzkovateľ zodpovedný za spracovanie.

 • c) spracovanie

Spracovanie je každá automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami vykonávaná operácia alebo súbor operácií v súvislosti s osobnými údajmi, ako napríklad získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo poskytovanie iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia.

 • d) Obmedzenie spracovania

Obmedzenie spracúvania je označenie uchovávaných osobných údajov s cieľom obmedziť ich spracúvanie v budúcnosti.

 • e) Profilovanie

Profilovanie je akákoľvek forma automatizovaného spracúvania osobných údajov, ktoré pozostáva z použitia týchto osobných údajov na vyhodnotenie určitých osobných aspektov týkajúcich sa fyzickej osoby, predovšetkým analýzy alebo predvídania aspektov dotknutej fyzickej osoby súvisiacich s výkonnosťou v práci, majetkovými pomermi, zdravím, osobnými preferenciami, záujmami, spoľahlivosťou, správaním, polohou alebo pohybom.

 • f) Pseudonymizácia

Pseudonymizácia je spracúvanie osobných údajov takým spôsobom, aby osobné údaje už nebolo možné priradiť konkrétnej dotknutej osobe bez použitia dodatočných informácií, pokiaľ sa takéto dodatočné informácie uchovávajú oddelene a vzťahujú sa na ne technické a organizačné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby osobné údaje neboli priradené identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe.

 • g) Prevádzkovateľ alebo prevádzkovateľ zodpovedný za spracovanie

Prevádzkovateľ alebo prevádzkovateľ zodpovedný za spracovanie je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý sám alebo spoločne s inými určí účely a prostriedky spracúvania osobných údajov. V prípade, že sa účely a prostriedky tohto spracúvania stanovujú v práve Únie alebo v práve členského štátu, možno prevádzkovateľa alebo konkrétne kritériá na jeho určenie určiť v práve Únie alebo v práve členského štátu.

 • h) Sprostredkovateľ

„Sprostredkovateľ“ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa.

 • i) Príjemca

Príjemca je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorému sa osobné údaje poskytujú bez ohľadu na to, či je treťou stranou. Orgány verejnej moci, ktoré môžu prijať osobné údaje v rámci konkrétneho zisťovania v súlade s právom Únie alebo právom členského štátu, sa však nepovažujú za príjemcov.

 • j) Tretia strana

Tretia strana je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt než dotknutá osoba, prevádzkovateľ, sprostredkovateľ a osoby, ktoré sú na základe priameho poverenia prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa poverené spracúvaním osobných údajov.

 • k) Súhlas

Súhlas dotknutej osoby je akýkoľvek slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby, ktorým formou vyhlásenia alebo jednoznačného potvrdzujúceho úkonu vyjadruje súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú;

 1. Adresa prevádzkovateľa zodpovedného za spracovanie

Prevádzkovateľom v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov, iných v členských štátoch Európskej únie platných zákonov o ochrane údajov a iných právnych predpisov o ochrane údajov je:

Gühring Slovakia, s.r.o.

Slatinská 2877/244

018 61 Beluša

Slovenská Republika

Tel.: +421 42 3913 469

E-Mail: guehring@guehring.sk

Webová stránka: https://www.guehring.sk

 1. Adresa zodpovednej osoby

Ing. Rastislav Jančovič, PhD.

Gühring Slovakia, ss.r.o.

Slatinská 2877/244

018 61 Beluša

Slovenská Republika

Tel.: +421 42 3913 469

E-Mail: guehring@guehring.sk

Webová stránka: https://www.guehring.sk

Každá dotknutá osoba sa môže so všetkými otázkami a podnetmi týkajúcimi sa ochrany údajov obrátiť priamo ba našu zodpovednú osobu.

 1. Cookies

Internetové stránky spoločnosti Gühring Slovakia používajú cookies. Cookies sú textové súbory, ktoré sa cez internetový prehliadač vkladajú a ukladajú do systému počítača.

Mnohé internetové stránky a servery používajú cookies. Mnohé cookies obsahujú takzvané cookie-ID. Cookie-ID je jednoznačným identifikačným znakom cookie. Pozostáva z postupnosti znakov, ktorými možno internetové stránky a servery priradiť konkrétnemu internetovému prehliadaču, do ktorého bolo cookie uložené. To umožňuje navštíveným internetovým stránkam a serverom odlíšiť individuálny prehliadač dotknutej osoby od ostatných internetových prehliadačov, ktoré obsahujú iné cookies. Určitý internetový prehliadač možno znovu spoznať a identifikovať prostredníctvom jednoznačného cookie-ID.

Používaním cookies môže spoločnosť Gühring Slovakia poskytnúť používateľom tejto internetovej stránky používateľsky priateľské služby, čo by nebolo možné bez vloženia cookie.

Pomocou cookies možno informácie a ponuky na našej internetovej stránke optimalizovať v zmysle používateľa. Cookies nám umožňuje, ako sme už spomenuli, znovu spoznať používateľa našej internetovej stránky. Účelom tohto opätovného spoznania je uľahčiť používateľovi používanie našej internetovej stránky. Používateľ internetovej stránky, ktorá používa cookies, nemusí napríklad pri každej návšteve znovu zadávať svoje prístupové údaje, pretože to prevzala internetová stránka a cookie uložený v systéme počítača používateľa. Ďalším príkladom je cookie nákupného košíka v online shope. Online shop si zapamätá výrobok, ktorý zákazník vložil do nákupného kočíka, prostredníctvom cookie.

Dotknutá osoba môže vloženiu cookies našou internetovou stránkou kedykoľvek zabrániť zodpovedajúcim nastavením používaného prehliadača a tým natrvalo odmietnuť vkladanie cookies. Okrem toho možno vložené cookies kedykoľvek vymazať cez internetový prehliadač alebo iným softvérom. Možno to je vo všetkých bežných internetových prehliadačoch. Ak dotknutá osoba deaktivuje v používanom internetovom prehliadači vkladanie cookies, nemusia byť za určitých okolností všetky funkcie našej internetovej stránky plnom rozsahu použiteľné.

 1. Evidovanie všeobecných údajov a informácií

Internetová stránka spoločnosti Gühring Slovakia eviduje pri každom vyvolaní internetovej stránky dotknutou osobou alebo automatizovaným systémom rad všeobecných údajov a informácií. Tieto všeobecné údaje sa ukladajú do protokolov serveru. Evidovať sa môžu (1) používané typy a verzie prehliadača, (2) pristupujúcim systémom používaný operačný systém, (3) internetová stránka, z ktorej sa pristupujúci systém dostal na našu internetovú stránku (takzvaný referrer), (4) webové substránky, ktoré boli cez pristupujúci systém nasmerované na našu internetovú stránku, (5) dátum a denný čas prístupu na internetovú stránku, (6) adresa internetového protokolu (IP adresa), (7) poskytovateľ internetových služieb pristupujúceho systému a (8) iné podobné údaje a informácie, ktoré slúžia na odvrátenie nebezpečenstva v prípade útokov na naše informačné technologické systémy.

Pri využívaní týchto všeobecných údajov a informácií nerobí spoločnosť Gühring KG žiadne závery ohľadne dotknutých osôb. Tieto informácie sa využívajú hlavne na to, aby (1) sme správne sprostredkovávali obsahy našej internetovej stránky, (2) sme mohli optimalizovať obsahy našej internetovej stránky a reklamu, (3) sme zabezpečili trvalú funkčnosť našich informačno-technologických systémov a techniky našej internetovej stránky (4) sme orgánom činným v trestnom stíhaní mohli poskytnúť v prípade kybernetického útoku informácie potrebné pre trestné stíhanie. Tieto anonymne získavané údaje a informácie spoločnosť Gühring Slovakia preto na jednej strate štatisticky a na druhej strane s tým cieľom vyhodnocuje, aby zvýšila ochranu a bezpečnosť údajov v našej spoločnosti, a nakoniec zabezpečila optimálnu úroveň ochrany osobných údajov, ktoré spracúvame. Anonymné údaje protokolov serveru sa ukladajú oddelene od osobných údajov dotknutých osôb.

 1. Možnosť kontaktu cez internetovú stránku

Internetová stránka spoločnosti Gühring Slovakia obsahuje na základe zákonných predpisov údaje, ktoré umožňujú rýchle nadviazanie elektronického kontaktu aj prostredníctvom kontaktného formuláru s našou spoločnosťou ako aj priamu komunikáciu s nami, čo taktiež zahŕňa všeobecnú adresu takzvanej elektronickej pošty (emailová adresa). Ak dotknutá osoba nadviaže kontakt emailom alebo prostredníctvom kontaktného formuláru s prevádzkovateľom zodpovedným za spracovanie, údaje, potom sa automaticky uložia osobné údaje, ktoré dotknutá osoba zaslala. Takéto osobné údaje zaslané dotknutou osobou na dobrovoľnej báze prevádzkovateľovi zodpovednému za spracovanie sa ukladajú za účelom spracovania alebo kontaktovania dotknutej osoby. Tieto osobné údaje sa nepostupujú tretím stranám.

 1. Rutinné mazanie a blokovanie osobných údajov

Prevádzkovateľ zodpovedný za spracovanie spracováva a ukladá osobné údaje dotknutej osoby len na obdobie, ktoré je potrebné na dosiahnutie účelu uloženia, a pokiaľ to predpokladá európsky zákonodarca alebo iný zákonodarca v zákonoch alebo predpisoch, ktorým podlieha prevádzkovateľ zodpovedný za spracovanie.

Ak zanikne dôvod uloženie alebo k uplynie lehota pre uschovanie údajov stanovená európskym alebo iným príslušným zákonodarcom, budú osobné údaje rutinne a v súlade so zákonnými predpismi zablokované alebo vymazané. Vymazávanie sa vykonáva každých 12 mesiacov.

 1. Práva dotknutých osôb
 • a) Právo na potvrdenie

Každá dotknutá osoba má európskym zákonodarcom priznané právo požadovať od prevádzkovateľa zodpovedného za spracovanie potvrdenie o tom, či boli spracované jej sa týkajúce osobné údaje. Ak by chcela dotknutá osoba toto právo na potvrdenie uplatniť, môže sa kedykoľvek obrátiť na pracovníka prevádzkovateľa zodpovedného za spracovanie.

 • b) Právo na informovanie

Každá spracovaním osobných údajov dotknutá osoba má európskym zákonodarcom priznané právo kedykoľvek požadovať od prevádzkovateľa zodpovedného za spracovanie bezplatnú informáciu o jej sa týkajúcich uložených osobných údajov a právo dostať kópiu tejto informácie. Európsky zákonodarca priznal ďalej dotknutej osobe právo na nasledovné informácie:

o o účelom spracovanie

o o kategóriách osobných údajov, ktoré sa spracovávajú

o o príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, ktorým boli alebo ešte len budú sprístupnené osobné údaje, hlavne o príjemcoch v tretích krajinách alebo príjemcoch v medzinárodných organizáciách

o o dobe uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, kritériách na jej určenie

o o existencii práva na opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania dotknutých osobných údajov alebo práve namietať proti spracúvaniu, ako aj práva na prenosnosť údajov

o o existencii práva sťažovať sa u dozorného orgánu

o ak sa osobné údaje nezískavajú od dotknutej osoby: Všetky informácie, ktoré sú dispozícii, o pôvode údajov

o o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania uvedeného v článku 22 ods. 1 a 4 GDPR a - aspoň v týchto prípadoch - zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu.

Ďalej má dotknutá osoba právo na informáciu o tom, či boli osobné údaje postúpené do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii. Ak je tomu tak, má dotknutá osoba právo na informáciu o primeraných zárukách v súvislosti s postúpením.

Ak by chcela dotknutá osoba uplatniť toto svoje právo na informovanie, môže sa kedykoľvek obrátiť na pracovníka prevádzkovateľa zodpovedného za spracovanie.

 • c) Právo na opravu

Každá spracovaním osobných údajov dotknutá osoba má európskym zákonodarcom priznané právo kedykoľvek požadovať okamžitú opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Ďalej má dotknutá osoba právo, so zreteľom na účely spracúvania, na doplnenie neúplných osobných údajov - a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

Ak by chcela dotknutá osoba uplatniť toto právo na opravu, môže sa kedykoľvek obrátiť na pracovníka prevádzkovateľa zodpovedného za spracovanie.

 • d) Právo na vymazanie (právo na zabudnutie)

Každá spracovaním osobných údajov dotknutá osoba má európskym zákonodarcom priznané právo, požadovať od prevádzkovateľa zodpovedného za spracovanie požadovať okamžité vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov a pokiaľ ich spracovanie nie je potrebné:

o Osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali.

o Dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo článku 9 ods. 2 písm. a) GDPR, a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie.

o Dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 GDPR a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 2 GDPR.

o Osobné údaje sa spracúvali nezákonne.

o Osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha.

o Osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1 GDPR.

Ak je splnený niektorý z vyššie uvedených dôvodov a dotknutá osoba by požadovala vymazanie osobných údajov, ktoré sú uložené u spoločnosti Gühring KG, môže sa kedykoľvek obrátiť na pracovníka prevádzkovateľa zodpovedného za spracovanie. Pracovník spoločnosti Gühring KG zabezpečí, aby sa požiadavka na vymazanie bezodkladne splnila.

Ak spoločnosť Gühring Slovakia zverejnila osobné údaje a naša spoločnosť je podľa odseku čl. 17 ods. 1 je GDPR povinná vymazať osobné údaje, potom so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie opatrení podnikne Gühring KG primerané opatrenia vrátane technických opatrení, aby informovala iných prevádzkovateľov, ktorí vykonávajú spracúvanie osobných údajov, že dotknutá osoba ich žiada, aby vymazali všetky odkazy na tieto osobné údaje, ich kópiu alebo repliky, pokiaľ ich spracovanie nie je potrebné. Pracovník spoločnosti Gühring KG vykoná v konkrétnom prípade potrebné úkony.

 • e) Právo na obmedzenie spracovania

Každá spracovaním osobných údajov dotknutá osoba má európskym zákonodarcom priznané právo, požadovať od prevádzkovateľa zodpovedného za spracovanie požadovať obmedzenie spracovania, pokiaľ je splnená jedna z nasledujúcich podmienok:

o Dotknutá osoba napadla správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov.

o Spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia.

o Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

o Dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 GDPR, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Ak je splnená niektorá z vyššie uvedených podmienok a dotknutá osoba by požadovala obmedzenie spracovania osobných údajov, ktoré sú uložené u spoločnosti Gühring KG, môže sa kedykoľvek obrátiť na pracovníka prevádzkovateľa zodpovedného za spracovanie. Pracovník spoločnosti Gühring KG zabezpečí obmedzenie spracovania.

 • f) Právo na prenosnosť údajov

Každá spracovaním osobných údajov dotknutá osoba má európskym zákonodarcom priznané právo získať od prevádzkovateľa osobné údaje , ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Okrem toho má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej prevádzkovateľ, ktorému sa tieto osobné údaje poskytli, bránil, ak sa spracúvanie zakladá na súhlase podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo článku 9 ods. 2 písm. a) GDPR, alebo na zmluve podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR a spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami, pokiaľ spracúvanie nie je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi.

Dotknutá osoba má pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť údajov podľa článku 20 odsek 1 GDPR právo na prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné a pokiaľ tým nebudú obmedzené práva a slobody iných osôb.

Pri uplatňovaní práva na prenosnosť údajov sa môže dotknutá osoba kedykoľvek obrátiť na pracovníka Gühring Slovakia.

 • g) Právo namietať

Každá spracovaním osobných údajov dotknutá osoba má európskym zákonodarcom priznané právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, ktoré je vykonávané na základe článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f) GDPR. To platí aj pre profilovanie založené na uvedených ustanoveniach.

V prípade podania námietky nebude Gühring KG spracovávať osobné údaje, ibaže by Gühring KG preukázala závažné legitímne dôvody pre ich spracovanie, ktoré prevážia záujmy, práva a slobody dotknutej osoby, alebo ak spracovanie slúži na uplatnenie, vykonávanie alebo obranu právnych nárokov.

Ak Gühring KG spracúva osobné údaje na účely priameho marketingu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov na účely takéhoto marketingu. To platí aj pre profilovanie v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom Ak dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na účely priameho marketingu spoločnosťou Gühring KG, Gühring KG už nebude osobné údaje na také účely spracúvať.

Okrem toho, ak sa osobné údaje spracúvajú na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely podľa článku 89 ods. 1 GDPR, dotknutá osoba má právo namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvania osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, s výnimkou prípadov, keď je spracúvanie nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu.

Pri uplatňovaní práva namietať sa môže dotknutá osoba priamo obrátiť na pracovníka Gühring KG alebo na iného pracovníka. V súvislosti s používaním služieb informačnej spoločnosti a bez ohľadu na smernicu 2002/58/ES môže dotknutá osoba uplatňovať svoje právo namietať automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií.

 • h) Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania

Každá spracovaním osobných údajov dotknutá osoba má európskym zákonodarcom priznané právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú, pokiaľ nie je rozhodnutie (1) nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom, alebo (2) povolené právom Únie alebo právom členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha a ktorým sa zároveň stanovujú aj vhodné opatrenia zaručujúce ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo (3) založené na výslovnom súhlase dotknutej osoby.

Ak je rozhodnutie (1) nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom, alebo (2) je založené na výslovnom súhlase dotknutej osoby, vykoná Gühring KG vhodné opatrenia na ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov dotknutej osoby, a to aspoň práva na ľudský zásah zo strany prevádzkovateľa, práva vyjadriť svoje stanovisko a práva napadnúť rozhodnutie.

Ak by chcela dotknutá osoba uplatniť práva týkajúce sa automatizovaných rozhodnutí, môže sa kedykoľvek obrátiť na pracovníka prevádzkovateľa zodpovedného za spracovanie.

 • i) Právo odvolať svoj súhlas na spracovanie osobných údajov

Každá spracovaním osobných údajov dotknutá osoba má európskym zákonodarcom priznané právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov,

Ak by chcela dotknutá osoba uplatniť svoje právo na odvolanie súhlasu, môže sa kedykoľvek obrátiť na pracovníka prevádzkovateľa zodpovedného za spracovanie.

 1. j) Právo sťažovať sa u dozorného orgánu

Ak sa osoba považuje za poškodenú vo svojich právach, môže sa obrátiť na rôzne dozorné orgány.

 1. Ustanovenia o ochrane údajov pri využívaní a používaní Facebooku

Prevádzkovateľ zodpovedajúci za spracovanie integroval na internetovej stránke komponenty spoločnosti Facebook. Facebook je sociálna sieť.

Sociálne sieť je v internete miestom sociálnych stretnutí, online spoločenstvo, ktoré používateľom spravidla umožňuje vzájomnú komunikáciu a vzájomné interakcia vo virtuálnom priestore. Sociálna sieť môže slúžiť ako platforma na výmenu názorov a skúseností alebo umožňuje internetovému spoločenstvu prezentovať osobné alebo na spoločnosť sa vzťahujúce informácie. Facebook umožňuje používateľom sociálnej siete okrem iného vytváranie súkromných profilov, nahrávania fotografií a spájanie sa prostredníctvom žiadostí o priateľstvo.

Prevádzkovateľom Facebooku je spoločnosť Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Za spracovanie osobných údajov zodpovedá, aj dotknutá osoba žije mimo USA alebo Kanady, spoločnosť Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko.

Vyvolaním jednotlivých stránok tejto internetovej stránky, ktorú prevádzkuje prevádzkovateľ zodpovedný za spracovanie a na ktorej bol integrovaný komponent Facebooku (Facebook plugin), automaticky stiahne internetový prehliadač na informačno-technologickom systéme dotknutej osoby z Facebooku zobrazenie zodpovedajúceho komponentu Facebooku. Celkový prehľad všetkých Facebook pluginov si môžete stiahnuť z adresy https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE. Týmto spôsobom získa Facebook poznatok o tom, ktorú konkrétnu podstránku našej internetovej stránky navštívila dotknutá osoba.

Ak je dotknutá osoba súčasne prihlásená na Facebooku, rozozná Facebook pri každom vyvolaní našej internetovej stránky dotknutou osobou a počas celej doby pobytu na našej internetovej stránke, ktorú konkrétnu podstránku našej internetovej stránky navštívili dotknutá osoba. Facebook týmto komponentom zbiera tieto informácie a priraďuje ich príslušnému účtu dotknutej osoby na Facebooku. Ak klikne dotknutá osoba na tlačidlo Facebooku integrované na našej stránke, napríklad na tlačidlo „Páči sa mi to“, alebo ak dotknutá osoba pridá komentár, priradí Facebook túto informáciu osobnému facebookovému účtu používateľa a uloží tieto osobné údaje do pamäti.

Facebook získa cez komponent Facebooku vždy vtedy informáciu o tom, že dotknutá osoba navštívila našu internetovú stránku, ak dotknutá osoba v čase vyvolania našej internetovej stránky bola súčasne prihlásená na Facebooku; k tomu dôjde nezávisle od toho, či dotknutá osoba klikne alebo neklikne na komponent Facebooku. Ak si dotknutá osoba neželá, aby boli tieto informácie zasielané na Facebook, môže sa tomuto zasielaniu zabrániť tým, že sa pred vyvolaním našej internetovej stránky odhlásite zo svojho účtu na Facebooku.

Facebookom uverejnená smernica o údajoch, ktorú možno nájsť na adrese https://de-de.facebook.com/about/privacy/, poskytuje informácie o zhromažďovaní, spracovaní a používaní osobných údajov Facebookom. Ďalej sa tu vysvetľuje, aké možnosti nastavenia poskytuje Facebook na ochranu súkromnej sféry dotknutých osôb. Okrem toho sú k dispozícii rôzne aplikácie, ktoré umožňujú potlačiť zasielanie údajov na Facebook. Tiet aplikácie môže dotknutá osoba použiť, aby potlačila zasielanie údajov na Facebook.

 1. Ustanovenia o ochrane údajov na používanie služby Google Analytics (s funkciou anonymizácie)

Osoba zodpovedná za spracovanie údajov integrovala na tejto internetovej stránke komponent Google Analytics (s funkciou anonymizácie). Google Analytics je služba webovej analýzy. Webová analýza je získavanie, zber a vyhodnocovanie údajov o správaní návštevníkov internetových stránok. Služba webovej analýzy zaznamenáva okrem iného údaje o tom, z ktorej internetovej stránky dotknutá osoba prišla na internetovú stránku (tzv. Referrer), ktoré podstránky internetovej stránky boli otvorené alebo ako často a po akú dobu sa prezerala podstránka. Webová analýza sa využíva prevažne na optimalizáciu internetovej stránky a analýzu ekonomickej efektívnosti internetovej reklamy.

Prevádzkovateľom komponentu Google Analytics je spoločnosť Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Osoba zodpovedná za spracovanie údajov využíva na webovú analýzu prostredníctvom služby Google Analytics doplnok „_gat._anonymizeIp“. Prostredníctvom tohto doplnku Google skráti a anonymizuje IP adresu internetového pripojenia dotknutej osoby, keď sa na naše internetové stránky pristupuje z členského štátu Európskej únie alebo z iného zmluvného štátu Dohody o Európskom hospodárskom priestore.

Účelom komponentu Google Analytics je analyzovať toky návštevníkov na našej internetovej stránke. Google používa získané údaje a informácie na vyhodnocovanie používania našej internetovej stránky, na zhotovenie online správ, ktoré zobrazujú aktivity na našich internetových stránkach, a na poskytovanie ďalších služieb spojených s používaním našej internetovej stránky.

Služba Google Analytics nastaví súbor cookie do informačno-technického systému dotknutej osoby. Čo sú súbory cookies, bolo vysvetlené vyššie. Nastavením súborov cookies bude spoločnosti Google umožnené analyzovať používanie našej internetovej stránky. Každým otvorením jednotlivých stránok tejto internetovej stránky, ktoré prevádzkuje osoba zodpovedná za spracovanie údajov a na ktorej bol integrovaný komponent Google Analytics, internetový prehliadač prostredníctvom príslušného komponentu Google Analytics automaticky zabezpečí prenos údajov na účely online analýzy. V rámci tohto technického postupu získava Google vedomosť o osobných údajoch, ako je IP adresa dotknutej osoby, ktoré spoločnosť Google okrem iného slúžia na zistenie pôvodu návštevníkov a kliknutí, takže na umožnenie zúčtovaní provízií.

Pomocou súborov cookies sa ukladajú osobné informácie, ako je čas prístupu, miesto, z ktorého došlo k prístupu, a frekvencia návštev našich internetových stránok dotknutou osobou. Pri každej návšteve našich internetových stránok sa tieto osobné údaje vrátane IP adresy internetového pripojenia použitého dotknutou osobou prenášajú spoločnosti Google v Spojených štátoch amerických. Tieto osobné údaje uchováva spoločnosť Google v Spojených štátoch amerických. Google za určitých okolností poskytuje tieto osobné údaje získané prostredníctvom technického postupu tretím osobám.

Dotknutá osoba môže kedykoľvek zabrániť nastavovaniu súborov cookies našou internetovou stránkou, ako je uvedené vyššie, prostredcníctvom zodpovedajúceho nastavenia používaného internetového prehliadača, a tým trvale zakázať nastavovanie súborov cookies. Takéto nastavenie používaného internetového prehliadača by tiež zabránilo tomu, aby spoločnosť Google nastavila súbor cookie v informačno-logickom systéme dotknutej osoby. Okrem toho je možné súbory cookie, ktoré už nastavila služba Google Analytics, kedykoľvek vymazať prostredníctvom internetového prehliadača alebo iných softvérových programov.

Ďalej môže dotknutá osoba namietať voči získavaniu údajov, ktoré vytvorila služba Google Analytics a ktoré sa týkajú používania tejto internetovej stránky, ako aj voči spracovaniu týchto údajov zo strany spoločnosti Google a zabrániť tomu. Na tento účel si musí dotknutá osoba stiahnuť a nainštalovať doplnok k prehliadaču Add-On pomocou odkazu https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Tento doplnok k prehliadaču Add-On službe Google Analytics prostredníctvom JavaScriptu oznamuje, že službe Google Analytics sa nesmú poskytovať žiadne údaje a informácie o návštevách internetových stránok. Spoločnosť Google vyhodnotí inštaláciu doplnku k prehliadaču Add-On ako námietku. Keď sa informačno-technologický systém dotknutej osoby neskôr vymaže, naformátuje alebo nanovo nainštaluje, dotknutá osoba musí na deaktiváciu služby Google Analytics vykonať opätovnú inštaláciu doplnku k prehliadaču Add-On. Ak dotknutá osoba alebo iná osoba, ktorú možno posúdiť ako osobu vo sfére vplyvu dotknutej osoby, odinštaluje alebo deaktivuje doplnok k prehliadaču Add-On, je možná nová inštalácia alebo nová aktivácia doplnku k prehliadaču Add-On.

Ďalšie informácie a platné Pravidlá ochrany súkromia spoločnosti Google nájdete na https://www.google.sk/intl/sk/policies/privacy/. Služba Google Analytics je bližšie vysvetlená na tomto odkaze https://www.google.com/intl/de_de_analytics/.


 1. Ustanovenia o ochrane údajov pri využívaní a používaní Matomo

Prevádzkovateľ zodpovedajúci za spracovanie integroval na tejto internetovej stránke komponenty Mamoto. Mamoto je softvérový open-source nástroj na analýzu webu. Webová analýza obsahuje získavanie, zber a vyhodnocovanie údajov o správaní sa návštevníkov na internetových stránkach. Nástroj na analýzu webu zahŕňa okrem iného údaje o tom, z ktorej internetovej stránke prišla dotknutá osoba na internetovú stránku (takzvaný referrer), na ktorú podstránku internetovej stránky pristúpila alebo ako často a na akú dobu podstránku navštívila. Webová analýza sa používa prevažne na optimalizáciu internetovej stránky a na analýzu pomeru nákladov a prínosu internetovej reklamy.

Softvér sa prevádzkuje na serveri prevádzkovateľa zodpovedného za spracovanie, citlivé protokoly v zmysle právnych predpisov o ochrane údajov sa ukladajú výlučne na tomto serveri.

Účelom komponentu Matomo je analýza prúdu návštevníkov na našej internetovej stránke. Za spracovanie zodpovedný prevádzkovateľ využíva údaje a informácie okrem iného na vyhodnotenie využívania internetovej stránky, na vyhotovenie online reportov, ktoré zaznamenávajú aktivity na našich internetových stránkach.

Matomo vloží cookie do informačno-technologického systému dotknutej osoby. Čo sú to cookies je vysvetlené vyššie. Vloženie cookies nám umožní analyzovať používanie našej internetovej stránky. Vyvolaním jednotlivých stránok tejto internetovej stránky dostane internetový prehliadač na informačno-technologickom systéme dotknutej osoby automaticky od komponentu Mamoto podnet, aby zaslal na náš server údaje pre účely online analýzy. V rámci tohto technického postupu získame informácie o osobných údajoch ako je IP adresa dotknutej osoby, ktorá nám okrem iného slúži na to, aby sme zistili pôvod návštevníkov a klikov.

Pomocou cookies sa ukladajú osobné informácie, napríklad čas prístupu, miesto, z ktorého sa vykonal prístup a početnosť návštev na našej stránke. Pri každej návšteve našej internetovej stránky sa tieto osobné údaje, vrátane IP adresy internetového pripojenia dotknutej osoby, prenesú na náš server. Tieto osobné údaje ukladáme do pamäti. Tieto osobné údaje neposkytujeme tretím stranám.

Dotknutá osoba môže vloženiu cookies našou internetovou stránkou, ako je už uvedené vyššie, kedykoľvek zabrániť zodpovedajúcim nastavením používaného prehliadača a tým natrvalo odmietnuť vkladanie cookies. Takéto nastavenie používaného internetového prehliadača by taktiež zabránilo tomu, aby Matomo vložil cookie do informačno-technologického systému dotknutej osoby. Okrem toho môže Mamoto vložené cookies kedykoľvek vymazať cez internetový prehliadač alebo iným softvérom.

Okrem toho má dotknutá osoba možnosť namietať voči registrovaniu Mamotom vytvorených, na využívanie internetovej stránky sa vzťahujúcich údajov a znemožniť ho. K tomu musí mať dotknutá osoba uložený takzvaný opt out cookie. Ak by sa neskôr informačno-technologický systém dotknutej osoby vymaže, naformátuje alebo nanovo inštaluje, musí dotknutá osoba opäť vložiť opt out cookie do systému.

Po vložení opt-out-cookie je ale tiež možné, že interné stránky prevádzkovateľa zodpovedného za spracovanie už nebudú pre dotknutú osobu použiteľné v plnom rozsahu.

Ďalšie informácie a platné predpisy o ochrane údajov od Matomo nájdete pod https://matomo.org/privacy/.

Ďalšie informácie a platné predpisy o ochrane údajov od Matomo nájdete pod

https://matomo.org/privacy/


 1. Google ReCaptcha

Na tejto webovej stránke používame aj funkciu reCAPTCHA spoločnosti Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Írsko ("Google"). Táto funkcia sa používa predovšetkým na rozlíšenie, či záznam vykonala fyzická osoba, alebo bol zneužitý strojovým a automatizovaným spracovaním. Služba zahŕňa odoslanie IP adresy a prípadne ďalších údajov, ktoré spoločnosť Google vyžaduje pre službu reCAPTCHA, spoločnosti Google a vykonáva sa v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. f DSGVO na základe nášho oprávneného záujmu na určenie individuálnej osobnej zodpovednosti na internete a na prevenciu zneužívania a spamu. V súvislosti s používaním aplikácie Google reCAPTCHA sa osobné údaje môžu prenášať aj na servery spoločnosti Google LLC. v USA.

Ďalšie informácie o reCAPTCHA a zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Google nájdete na stránke: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/

 1. Ustanovenia o ochrane údajov pri využívaní a používaní WiredMinds

Prevádzkovateľ zodpovedajúci za spracovanie integroval do tejto internetovej stránky komponenty WiredMinds. Týmito komponentami WiredMinds sa automaticky rozpoznávajú a kvalifikujú spoločnosti, ktoré navštívia internetovú stránku. Komponent WiredMinds umožňuje prevádzkovateľovi internetovej stránky, ktorý používa tento komponent, generovať leads, teda kvalifikovanie potenciálnych nových zákazníkov.

WiredMinds prevádzkuje spoločnosť WiredMinds GmbH, Lindenspürstraße 32, 70176 Stuttgart, Nemecko.

My používame sledovací pixel WiredMinds. Sledovací pixel je miniatúrna grafika, ktorý je vložený do internetovej stránky, aby umožnil záznam a analýzu protokolového súboru a následne štatistické vyhodnotenie.

WiredMinds vloží okrem toho cookie do informačno-technologického systému dotknutej osoby. Čo sú to cookies je vysvetlené vyššie. Vloženie cookies nám umožní analyzovať používanie našej internetovej stránky.

Pomocou získaných údajov sa zostavujú pseudonymizované profily používania. Pseudonymizované profily používania sa využívajú na účely analýzy správania návštevníkov a umožňujú vylepšovať internetovú ponuku. Údaje získané komponentom WiredMinds sa na identifikáciu dotknutej osoby nepoužívajú bez predchádzajúceho osobitného a výslovného súhlasu dotknutej osoby. Tieto údaje sa nespájajú s osobnými údajmi alebo s inými údajmi, ktoré obsahujú rovnaký pseudonym.

Vyvolaním niektorej z jednotlivých stránok tejto internetovej stránky dostane internetový prehliadač na informačno-technologickom systéme dotknutej osoby automaticky od komponentu WiredMinds podnet, aby odoslal údaje pre účely online analýzy. V rámci tohto technického postupu získava WiredMinds informácie o osobných údajoch ako je IP adresa dotknutej osoby, ktorá nám okrem iného slúži na zistenie pôvodu návštevníkov a klikov.

Pomocou cookie sa ukladajú do pamäti osobné informácie, napríklad čas prístupu, miesto, z ktorého sa vykonal prístup a početnosť návštev na našej stránke. Pri každej návšteve našej internetovej stránky sa tieto osobné údaje, vrátane IP adresy internetového pripojenia dotknutej osoby, prenesú na server WiredMinds. Tieto osobné údaje ukladá WiredMinds do pamäti, ale nepostupuje ich ďalej tretím osobám.

Dotknutá osoba môže vloženiu cookies našou internetovou stránkou, ako je už uvedené vyššie, kedykoľvek zabrániť zodpovedajúcim nastavením používaného prehliadača a tým natrvalo odmietnuť vkladanie cookies. Takéto nastavenie používaného internetového prehliadača by taktiež zabránilo tomu, aby WiredMinds vložil cookie do informačno-technologického systému dotknutej osoby. Okrem toho môže WiredMinds vložené cookies kedykoľvek vymazať cez internetový prehliadač alebo iným softvérom.

Okrem toho má dotknutá osoba možnosť namietať voči registrovaniu WiredMinds-om vytvorených, na využívanie internetovej stránky sa vzťahujúcich údajov a znemožniť ho. K tomu musí dotknutá osoba kliknúť na tlačidlo Dont-Track-My-Visits pod odkazom https://wm.wiredminds.de/track/cookie_mgr.php?mode=dont_track_ask&websitesel. Ak by sa neskôr informačno-technologický systém dotknutej osoby vymaže, naformátuje alebo nanovo inštaluje, musí dotknutá osoba opäť vložiť opt out cookie do systému.

Ďalšie informácie a platné predpisy o ochrane údajov od WiredMinds nájdete pod https://www.wiredminds.de/produkt/datenschutz-gutachten/.

Zo sledovania vylúčiť

Hotjar

Táto webová stránka používa Hotjar, analytický softvér spoločnosti Hotjar Ltd. („Hotjar“) (http://www.hotjar.com, Level 2, St Julian's Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian's STJ 1000, Malta, Europe). S Hotjar je možné merať a vyhodnocovať správanie sa používateľov (kliky, pohyby myšou, rolovanie na výšku atď.) na našej stránke. Informácie o vašej návšteve, ktoré sa pritom generujú prostredníctvom „tracking code“ a „cookie“ sa posielajú na server Hotjar v Írsku a tam sa ukladajú. Tracking code zbiera nasledovné informácie:

Údaje závislé od zariadenia
Nasledovné informácie možno zaznamenávať cez vaše zariadenie a váš prehliadač:

 • IP adresa vášho zariadenia (získavaná a ukladaná v anonymizovanom formáte)
 • Vaša e-mailová adresa vrátane mena a priezviska, pokiaľ ste nám ju poskytli cez našu webovú stránku
 • Veľkosť obrazovky vášho zariadenia
 • Typ zariadenie a informácia o prehliadači
 • Geografická lokalita (len krajina)
 • Uprednostňovaný jazyk na našej webovej stránke
 • Interakcie používateľa
 • Manipulácia myšou (pohyb, poloha a kliky)
 • Vstupy z klávesnice

Protokolované údaje
Nasledujúce údaje vyhotovuje automaticky náš server pri používaní Hotjaru

 • Referenčná doména
 • Navštívené stránky
 • Geografická lokalita (len krajina)
 • Uprednostňovaný jazyk na našej webovej stránke
 • Dátum a čas prístupu na webovú stránku

Sem kliknite, ak chcete sledovanie vylúčiť


 1. Ustanovenia o ochrane údajov pri využívaní a používaní YouTube

Prevádzkovateľ zodpovedajúci za spracovanie integroval do tejto internetovej stránky komponenty od YouTube. YouTube je internetový videoportál, ktorý umožňuje vydavateľom videí bezplatné umiestňovanie videoklipov a iným používateľom taktiež bezplatné sledovanie, hodnotenie a komentovanie týchto videí. YouTube povoľuje uverejňovanie všetkých druhov videí, vďaka čomu možno cez tento internetový portál vyvolávať celé firmy a televízne relácie, ako aj hudobné videá, trailery alebo samotnými používateľmi vyhotovené videá.

Prevádzkovateľom YouTube je spoločnosť YouTube, LÍC, 901 Chorý Aké., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LÍC je dcérskou spoločnosťou spoločnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Vyvolaním jednotlivých stránok tejto internetovej stránky, ktorú prevádzkuje prevádzkovateľ zodpovedný za spracovanie a na ktorej bol integrovaný komponent YouTube (video YouTube), stiahne internetový prehliadač na informačno-technologickom systéme dotknutej osoby automaticky z YouTube zobrazenie zodpovedajúceho komponentu YouTube z YouTube. Ďalšie informácie k YouTube nájdete pod https://www.youtube.com/yt/about/de/. Týmto spôsobom získajú YouTube a Google informáciu o tom, ktorú konkrétnu podstránku našej internetovej stránky navštívila dotknutá osoba.

Ak je dotknutá osoba súčasne prihlásená na YouTube, rozozná YouTube pri vyvolaní našej podstránky, ktorá obsahuje YouTube video, ktorú konkrétnu podstránku našej internetovej stránky navštívili dotknutá osoba. YouTube a Google zbierajú tieto informácie a priraďuje ich príslušnému účtu dotknutej osoby na YouTube.

YouTube a Google získavajú cez komponent YouTube vždy vtedy informáciu o tom, že dotknutá osoba navštívila našu internetovú stránku, ak dotknutá osoba v čase vyvolania našej internetovej stránky bola súčasne prihlásená na YouTube; k tomu dôjde nezávisle od toho, či dotknutá osoba klikne alebo neklikne na YouTube video. Ak si dotknutá osoba neželá, aby boli tieto informácie zasielané na YouTube a Google, môže sa tomuto zasielaniu zabrániť tým, že sa pred vyvolaním našej internetovej stránky odhlásite zo svojho účtu na YouTube.

Predpisy o ochrane údajov, ktoré zverejnil YouTube a ktoré možno nájsť na adrese https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/, poskytujú informácie o získavaní, spracovaní a používaní osobných údajov spoločnosťami YouTube a Google.


 1. Právny základ pre spracovania údajov:

Článok 6 písm. a) GDPR slúži našej spoločnosti ako právny základ pre postupy spracúvania, pri ktorých si vyžiadavame súhlas pre určitý účel spracovania. Ak je spracovanie osobných údajov potrebné na splnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, ako je tomu napríklad pri spracovaní údajov, ktoré sú potrebné pre dodanie tovaru alebo poskytnutie služby alebo protislužby, potom sa spracovanie opiera o čl. 6 písm. b) GDPR. To isté platí pre spracovanie údajov, ktoré sú potrebné na vykonanie predzmluvných opatrení, ako napríklad v prípade dotazov týkajúcich sa našich výrobkov a služieb. Ak podlieha naša spoločnosť právnym záväzkom, ktoré vyžadujú spracovanie osobných údajov, ako napríklad pri plnení daňových povinností, potom sa spracovanie opiera o čl. 6 písm. c) GDPR. V zriedkavých prípadoch môže byť spracovanie osobných údajov potrebné na ochranu životne dôležitých záujmov dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby. Bolo by tomu napríklad v prípade, ak by sa návštevník v našom závode zranil a jeho meno, vek, údaje o zdravotnom poistení alebo iné životne dôležité údaje by bolo treba oznámiť lekárovi, nemocnici alebo inej tretej osobe. Potom by sa spracovanie opieralo o čl. 6 písm. d) GDPR. Nakoniec sa môže spracovanie údajov opierať o čl. 6 písm. f) GDPR. O tento právny základ sa opiera spracovanie osobných údajov, ktoré nie je uvedené v žiadnom z vyššie uvedených právnych základoch, ak spracovanie je potrebné na ochranu oprávnených záujmov našej spoločnosti alebo tretej strany, ak neprevažujú záujmy, základné práva a základné slobody dotknutých osôb. Takéto spracovanie osobných údajov je povolená najmä preto, lebo ich osobitne spomína európsky zákonodarca. V tomto zmysle je toho názoru, že oprávnený záujem by bolo možné predpokladať, ak je dotknutá osoba zákazníkom prevádzkovateľa (odôvodnenie 47 veta 2 GDPR).


 1. Oprávnené záujmy na spracovaní, ktoré sú sledované prevádzkovateľom a treťou stranou

Ak sa spracovanie osobných údajov opiera o článok čl. 6 písm. f) GDPR je našim oprávneným záujmom vykonávanie obchodnej činnosti v prospech blaha všetkých našich zamestnancov a našich podielnikov.


 1. Doba, na ktorú sa osobné údaje ukladajú do pamäti

Kritérium pre dobu uloženia osobných údajov je príslušná zákonná doba uschovávania. Po uplynutí lehoty sa zodpovedajúce údaje rutinne vymažú, ak už nebudú potrebné na plnenie alebo uzavretie zmluvy. K rutinnému vymazávaniu dochádza každých 12 mesiacov.


 1. Zákonné alebo zmluvné predpisy o poskytovaní osobných údajov; náležitosti pre uzavretie zmluvy; povinnosť dotknutej osoby poskytnúť osobné údaje; možné dôsledky neposkytnutia

Vysvetlíme Vám, že poskytnutie osobných údajov môže byť čiastočne predpísané zákonom (napr. daňovými predpismi) alebo vyplývajú zo zmluvných ustanovení (napr. údaje o zmluvnom partnerovi). Okrem iného môže byť pre uzavretie zmluvy potrebné, aby nám dotknutá osoba poskytla osobné údaje, ktoré budeme musieť následne spracovať. Dotknutá osoba je napríklad povinná nám poskytnúť osobné údaje, ak s ňou naša spoločnosť uzavrie zmluvu. Neposkytnutie osobných údajov by malo za následok nemožnosť uzavretia zmluvy s dotknutou osobou. Pred poskytnutím osobných údajov dotknutou osobou sa musí dotknutá osoba obrátiť na nášho pracovníka. Náš pracovník vysvetlí individuálne dotknutej osobe, či je poskytnutie osobných údajov predpísané zo zákona alebo zo zmluvy alebo či je potrebné pre uzavretie zmluvy, či existuje povinnosť poskytnúť osobné údaje a aké dôsledky by malo ich neposkytnutie.


 1. Existencia automatického rozhodovania

Ako zodpovedná spoločnosť sa zriekame automatického rozhodovania alebo profilovania.

Môj košík